UČENÍ JE HRA

V průběhu celého školního roku připravujeme pro děti nejrůznější akce, ať již kulturní, společenské, se sportovním programem, navazující na tradice a zvyky naší společnosti, pobyty v přírodě, tak i společná setkání s rodiči.


Naše děti se pravidelně účastní kulturních akcí pořádaných Městskou částí Brno – Tuřany jako návštěvníci nebo se jako účinkující aktivně podílejí na programech vítání občánků, rozsvěcení vánočního stromu, obecních oslav a podobných.


Před zahájením školní docházky se předškoláci – budoucí prvňáčci z naší mateřské školy vzájemně navštěvují s dětmi z prvních tříd základní školy a za pomoci jejich pedagogického vedení pozvolna vstřebávají atmosféru vyučování a prvních školních dní. Společně s žáky prvních tříd se naše děti zúčastňují také nejrůznějších sportovních akcí. Snažíme se tak spoluprací se základní školou v naší obci předškolákům usnadnit důležitý životní krok - nástup do první třídy základní školy.


foto škola v příroděJedenkrát ročně organizujeme pro naše děti několikadenní školu v přírodě, kde společně poznáváme krásy přírody, učíme se jejím zákonitostem, rozeznáváme rostliny, zvířata a podobně, nebo si užíváme společnou zábavu a radou ze společně stráveného času.


Pro všestranný rozvoj dovedností a osobnosti dětí zařazujeme v pravidelném rytmu do programu mateřské školy tyto stimulační zájmové kroužky:


  • foto angličtinaAngličtina – jako první seznamování se s cizím jazykem, kdy děti formou hry získávají představu o anglickém jazyce a zkušenost, že je možné domluvit se nejen svojí rodnou řečí.
  • Pískání pro zdraví – jako každodenní hru se sopránovou zobcovou flétnou, která sleduje nejen hudební rozvoj dětí, ale napomáhá také učení zdravému dýchání a preventivnímu působení v předcházení nemocem horních cest dýchacích, alergiím a astmatu.
  • Keramika – kde se děti formou hry seznamují s dosud pro ně netradičním materiálem, rozvíjejí svoji fantazii, tvořivost a zdokonalují jemnou motoriku rukou.
  • Plavání - v krytém bazénu v obci Blučina nedaleko Brna se děti pod vedením odborníků zábavnou formou seznamují se základy pohybu ve vodě, snaží se jej lépe pochopit a učí se základům plaveckých stylů.
  • foto tanečníTaneční – jde především o radost z pohybu. Děti se při tanci učí lepší koordinaci pohybů, rozvíjejí pružnost a smysl pro rytmus.
  • Edukativně stimulační skupiny – speciálně sestavené programy pro rozvoj předškoláků, u nichž by mohl nastat předpoklad hendikepu v počátečních fázích školní výuky. Za přímé účasti rodičů děti v malých skupinách hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí trivia, to znamená čtení, psaní a počítání.

© 2011 • Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace • Všechna práva vyhrazena

Cover Photo: © Pavel Foltán 2011 • Webdesign: © Pavel Foltán 2011 • Web Illustrations: © Pavel Foltán 2011

Partneři: ÚMČ Brno - Tuřany | ZŠ Měšťanská | ZUŠ Slunná | Jídelna Slatina