PODPORUJEME VŠESTRANNÝ VÝVOJ DÍTĚTE

Mateřská škola je zaměřena na podporu zdravého vývoje dítěte komplexně, po všech jeho stránkách. Naším hlavním cílem je vychovávat v dětech samostatné, vyrovnané a citově založené osobnosti.

Děti, podle míry jejich zralosti, vedeme k chápání zdraví nejen pouze jako stavu nepřítomnosti nemoci, ale zejména jako subjektivního harmonického stavu pocitů životní pohody, souladu, pozitivního naladění a bezpečí.

Přitom rozlišujeme:

 • tělesné zdraví – jako prožívání tělesné pohody a bezproblémový chod všech tělesných funkcí
 • duševní zdraví – jako pohodu myšlení a prožívání
 • sociální zdraví – jako pohodu ve vztazích

Předškolní věk je pro dítě velmi důležité období, ve kterém prodělává dynamický tělesný i duševní vývoj. Přibližně mezi 3 a 6 rokem života děti silně rozvíjejí pohybové aktivity, zintenzivňují podíl smyslového a citového vnímání, formují si základy osobnosti a sebe-uvědomování a zrychlují tempo vlastního osamostatňování. Za zásadní proto v přístupu k dětem považujeme maximální spolupráci mateřské školy a rodiny.

Tato spolupráce je založená na pozvolném pronikání vlivů rodiny do mateřské školy a naopak, podpořená vzájemnou tolerancí, partnerstvím a otevřeností. V tom smyslu rádi organizujeme společná setkání s rodiči a dětmi, průběžné informace o rozvoji dětí, plánech a hlavních cílech školy společně s rodiči konzultujeme.


Nejdůležitější teze přístupu k dětem:

 • dobré podmínky pro adaptaci nových dětí
 • přátelská atmosféra ve škole a předcházení stresu
 • využití oceňování a zpětné vazby dětí, možnosti dětí otevřeně se vyjadřovat
 • respektování dětí i dospělých, jako osobností s přirozenými potřebami
 • vytváření správných stravovacích návyků, odpovídajících zdravé výživě
 • zajištění dostatku pohybu v průběhu celého dne
 • respektování individuálních potřeb aktivity, odpočinku a spánku
 • realizace činností rozvíjejících umělecké hodnoty, myšlení, zručnost, jazykové schopnosti a pohybové dovednosti

© 2011 • Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace • Všechna práva vyhrazena

Cover Photo: © Pavel Foltán 2011 • Webdesign: © Pavel Foltán 2011 • Web Illustrations: © Pavel Foltán 2011

Partneři: ÚMČ Brno - Tuřany | ZŠ Měšťanská | ZUŠ Slunná | Jídelna Slatina